1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Megfelelőségi határozat - NEAK szerződés megkötéséhez

OGYÉI határozat kiadásának menete NEAK szerződés megkötéséhez, az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására előírt követelmények meglétének igazolására

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 24. § ab) pontjában, valamint a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 10/D. §-ban foglaltak szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban OEP) a Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére

 

- azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, mely egyedi rendelésre készült eszköz gyártó az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendeletben meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában igazolja a gyártás R. 16. számú mellékletében foglaltak való megfelelését. A követelmények teljesítését az OGYÉI ellenőrzi. Az OGYÉI a megfelelőségről határozott időre – legfeljebb 5 évre – szóló határozatban dönt;

VAGY

- azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, mely az e területre kijelölt, az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik.

 

Az OGYÉI határozat megszerzésének menete a következő:

· A „nyomtatványok címszónál” letölthető Kérelema 217/1997. Korm. rendelet 24. § ab) pontjában, és a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10/D. § szerinti határozat kiadására című dokumentumot aláírva, olvasható, nyomtatott betűkkel kitöltve, EREDETI PÉLDÁNYBAN kérjük visszaküldeni az OGYÉI Orvostechnikai Főosztályának. Az ügy érdemi elbírálásához a Kérelem nyomtatvány 8. oldalán felsorolt csatolandó mellékletek másolatainak megküldése elengedhetetlenül szükségesek.

· Az eljárás a kitöltött nyomtatvány és mellékleteinek beérkezésével indul meg. Kérelemre az NEAK (előtte OEP) felé igazoljuk, hogy az ügyfél határozat iránti kérelmének elbírálása folyamatban van. (az ügyintézési határidő a Ket. szerint)

· az eljárás díját az OGYÉI számlaszámra átutalva kérjük befizetni a megjegyzés rovatban jelölve az „Orvostechnika” szöveget (már iktatott kérelem esetén továbbá az ügyiratszámot); a befizetés tényét a kérelem benyújtásával egyidőben a befizetést igazoló dokumentum megküldésével szükséges igazolni.

(Az eljárás jogszabályban meghatározott díjairól bővebben az Orvostechnika/Eljárási díjak/ aloldalon olvashatnak.)

Az eljárási díjkategóriák meghatározásánál a telephely besorolásához az alábbiakat kérjük figyelembe venni: telephelynek tekintjük azt az egységet, amely saját eszközeivel, vagy bizonyos folyamatok esetében alvállalkozó bevonásával – szerződéses keretek között – a teljes gyártási folyamatot képes végrehajtani.

A R. értelmében a határozat kiadására irányuló eljárásban a Főosztály helyszíni szemle keretében vizsgálja/vizsgálhatja a gyártó- vagy kiszolgálóhely előírások szerinti megfelelését. A szemle időpontját az OGYÉI Orvostechnikai Főosztálya előre egyezteti a Kérelmezővel.

 

Adatváltozás:a kiadott határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése (pl. gyártó neve, székhely címe - amennyiben eltér a gyártóhelyétől -, cégformája, megváltozása jogutódlással cégváltozás, méretvételi helyekkel bővülés, tevékenységi kör bővülés) esetén az adatváltozás átvezetésének díjárólaz Orvostechnika/Eljárási díjak aloldalon tájékozódhat. Az átutalási megbízáson kérjük feltüntetni a módosítani kívánt határozat számát és az ORVOSTECHNIKA megjegyzést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártóhely megváltozása, a gyártási körülményekben történt változást jelenti, mely esetén a határozat kiadása új eljárás keretében kérelmezhető, nem adatváltozásként!

*annak a Magyarország területén székhellyel rendelkező gyártónak, aki rendelésre készült orvostechnikai eszközöket gyárt, és érvényes, aktuális adatait (eszköz, gyártó, székhely, telephely) tartalmazó regisztrációval nem rendelkezik, az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 17. § szerint nyilvántartásba vételt kell kérnie. Amennyiben a nyilvántartásba vétel fenti határozat kiadása kapcsán történik, akkor regisztrációs díjakról az Orvostechnika/Eljárási díjak/ aloldalon tájékozódhat.

 

Frissítve: 2019.12.05 11:34