1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Az engedélyezési eljárás menete

Az engedélyezési eljárás menetéről a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet rendelkezik. 

1. Az eljárás a kérelemhez tartozó teljes dokumentáció beérkezésével kezdődik. Az elektronikusan benyújtott kérelemhez meg kell érkeznie a postai úton/közvetlen módon benyújtott teljes dokumentációnak is. A teljes dokumentáció beérkezését követő nap jelenti az eljárás 1. napját.

2. Az OGYÉI a dokumentáció beérkezésétől számított 8 napon belül függő hatályú végzést hoz, melyben a hatóság egyidejűleg tájékoztatja az ügyfeleket abbéli kötelezettségéről, hogy az ügyeket legkésőbb az eljárás megindulását követő 75. napon belül - hacsak az nem kerül felfüggesztésre vagy szüneteltetésre - le kell zárja.

3. Amennyiben a dokumentáció alapvető hiányosságok okán elbírálásra alkalmatlan, akkor az - legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. napon - visszautasításra kerül. Ennek egyik indoka lehet, ha az eljárás lefolytatásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj nem kerül megfizetésre a Kérelmező által, vagy a befizetésről szóló igazolás nem kerül benyújtásra.

4. Egyebekben a kérelem esetleges hiányosságairól annak beérkezését követő 8 napon belül hiánypótlásra felszólító levél megy a Kérelmezőnek. Ilyenkor az óra nem áll meg, azaz ezen időszak nem minősül az ügyintézési határidő szempontjából kieső időnek. Az OGYÉI 7 napot ad a kiegészítő dokumentáció beadására. Amennyiben a kérelmező nem válaszol a megadott határidőn belül, az OGYÉI a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt vagy az engedélyezési eljárást megszünteti.

5. A hiánytalan dokumentáció egy példányát az OGYÉI megküldi az ETT KFEB részére a szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhez.

6. A tartalmi értékelés során - szükség esetén - a beadványt érintő kérdéseket az OGYÉI, vagy amennyiben az az ETT KFEB szakhatósági eljárásában merül fel, az ETT KFEB határidő kitűzésével a kérelmezőnek megküldi. Az OGYÉI 15 napot ad a kiegészítő dokumentáció beadására, ez alatt az idő alatt az óra nem áll meg. Amennyiben a kérelmező nem válaszol, az OGYÉI a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt.

7. A Kérelmező, amennyiben a rendelkezésére álló 15 napon belül nem tudja megválaszolni a felmerült kérdéseket, kérheti az engedélyezési eljárás szünetelését is. Fontos hangsúlyozni, hogy szünetelés egy eljárás során egy alkalommal kérhető, maximum 6 hónapra. Ezen időtartam alatt az óra áll, eljárási cselekmények nem folytathatók. Az eljárás vagy a Kérelmező által a hatóság felé benyújtott dokumentációjával egyidejűleg kerül ismét folyamatba helyezésre, vagy Kérelmező eljárás folytatására irányuló kifejezett nyilatkozata révén. Ha Kérelmező nem kéri a 6 hónap leteltét megelőzően az eljárás folytatását, akkor az automatikusan, jogszabály erejénél fogva, a hatóság erre irányuló külön döntése nélkül megszűnik.

8. Amennyiben a dokumentáció megfelelő, hiánytalan, továbbá a feltett kérdések megválaszolásra kerültek és az ETT-KFEB a szakhatóság állásfoglalásával az engedély kiadáshoz hozzájárul, az OGYÉI az engedélyt megadja. Amennyiben a dokumentáció nem megfelelő, hiányos, illetve a szakhatósági állásfoglalásában az ETT KFEB az engedély kiadáshoz nem járul hozzá, az OGYÉI a kérelmet az eljárási határidő lejártáig elutasítja.

 


Frissítve: 2018.01.23 17:08