1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege https://ogyei.gov.hu/magunkrol/

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven https://ogyei.gov.hu/magunkrol/
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nincs közzétételi kötelezettség
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. Az Intézet eljárásainak nagy száma alapján a közzétételre ügykörök szerinti bontásban van lehetőség, az egyes ügyekre vonatkozó információk az adott ügycsoporton belül találhatóak, vagy a weblap keresés funkciójával közvetlenül is elérhetőek.

ogyei.gov.hu/forgalomba_hozatal/

ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/

https://ogyei.gov.hu/gyogyszer

https://ogyei.gov.hu/gyogyszertar

https://ogyei.gov.hu/modszertan

https://ogyei.gov.hu/kabitoszerugy

https://ogyei.gov.hu/orvostechnika

https://ogyei.gov.hu/tei

https://ogyei.gov.hu/etrend

https://ogyei.gov.hu/kozmetikum

https://ogyei.gov.hu/biocid

https://ogyei.gov.hu/labor

https://ogyei.gov.hu/gmo_engedelyezes

https://ogyei.gov.hu/e_cigaretta

https://ogyei.gov.hu/szakmai_tanacsadas

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nincs közzétételi kötelezettség
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis, https://ogyei.gov.hu/listak, https://ogyei.gov.hu/kivonas_felfuggesztes,
https://ogyei.gov.hu/gyogyszerforgalmazok/
https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

https://ogyei.gov.hu/kiadvanyaink/

https://ogyei.gov.hu/gyogyszereink_ogyi_kozlemenyek/

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs közzétételi kötelezettség
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nincs közzétételi kötelezettség
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://ogyei.gov.hu/hirdetmenyek/

https://ogyei.gov.hu/kozlemenyek
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://ogyei.gov.hu/hirdetmenyek/
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapítása nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Keresztesi Béla
Tel.: +36 1 8869 300/350 m.
Mobil: +36 30 696 29 85 
E-mail: Keresztesi.Bela@nngyk.gov.hu

https://ogyei.gov.hu/kozerdeku_adatok_igenylese
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nincs közzétételi kötelezettség
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs közzétételi kötelezettség


17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs közzétételi kötelezettség
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nincs közzétételi kötelezettség
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Nincs közzétételi kötelezettség
20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs közzétételi kötelezettség
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nincs közzétételi kötelezettség
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs közzétételi kötelezettség
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs közzétételi kötelezettség
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nincs közzétételi kötelezettség
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Nincs közzétételi kötelezettség
Frissítve: 2023.02.03 13:30