1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYI/50935-115/2012. - Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Közzététel napja

2012. június 13.

Eljáró hatóság

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság

Ügyszám

OGYI/50935-115/2012.

Tárgy

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Jogsértő neve

Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Megállapított tényállás

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Megsértett jogszabályi helyek

Gyftv. 14. § (1)-(2) bek.

Jogorvoslati eljárás

Bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban

Döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYÉI) előtt az Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7. 4. em. cg.: 01-09-721820) (a továbbiakban: Ügyfél) gyógyszer-ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYI/50935/2011. számon, 2011. december 14. napján, hivatalból indult eljárásban az alábbi

határozatot

hozom.

A Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az Ügyfél 2011. évben gyógyszerek rendelésére és forgalmazásra jogosultaknak üzleti vendéglátás biztosításával megsértette a Gyftv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint edukációs vizitek tartására rendelésre jogosultakkal kötött tudományos szolgáltatási szerződései jogellenes kereskedelmi gyakorlatra irányultak, amivel megsértette a Gyftv. 14. (1) bekezdésében foglaltakat, ezért megtiltom a jogsértő magatartás további folytatását, és egyúttal a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének d) pontja szerint 20 000 000, - Ft – azaz húszmillió forint - összegű

pénzbírsággal sújtom.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni a OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha a OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése szerint kérhető annak bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Törvényszéktől. A bírósági felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelmet három példányban, a Fővárosi Törvényszékhez címezve, a OGYÉI-nál kell előterjeszteni.

Frissítve: 2012.06.13 14:28