1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYÉI/7534/2023 – HUMAN BioPlazma Kft.

a) a közzététel napja

2023. július 20.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/7534/2023; ismertetési tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

HUMAN BioPlazma Kft.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

I. Az Ügyfél kereskedelmi gyakorlatával összefüggő munkakörben, egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére, abban történő közreműködésre jogosító jogviszonyban álló személy foglalkoztatása

Az OGYÉI az eljárás folyamán az Ügyfél Gyftv. II. fejezetének hatálya alá tartozó tevékenységét a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében foglalt, 2021. június 29-étől hatályos szabályrendszernek való megfelelés tekintetében is átfogóan vizsgálta.

A Gyftv. 13. § (2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi szabály törvénybe iktatásával a jogalkotó kifejezetten megtiltotta, hogy a rendelésre jogosult szakemberek pénzügyi ellentételezésért – ideértve a munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt és a szerződéses kapcsolatokat is – bevonásra kerüljenek az ismertetési tevékenységet folytatók kereskedelmi gyakorlatának kialakításába, formálásába, amely tilalom alól kizárólag a tudományos, illetve szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenység képez kivételt.

Az OGYÉI az eljárás során vizsgálta, hogy az Ügyfél a vizsgált időszakban a Társaság kereskedelmi gyakorlatával összefüggő munkakörben, így különösen pl. az orvosi és marketing osztályon, foglalkoztatott-e munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan személyt, aki egyúttal egészségügyi szolgáltatóval, egészségügyi tevékenység végzésére, abban történő közreműködésre jogosító jogviszonyban állt.

Az Ügyfél beadványában foglaltak alapján a Hatóság megállapította, hogy a Társaság értékesítési és marketing igazgatója két kórházzal áll jogviszonyban, ahol határozatlan idejű megbízási szerződéssel, szakorvosként dolgozik. Nyilatkozatában az Ügyfél kifejtette, hogy a Társaságnak nincsenek az értékesítési és marketing igazgató szakterületére szakosodott termékei. A HUMAN BioPlazma Kft. beadványához csatolta az értékesítési és marketing igazgató munkaszerződésének és munkaköri leírásának másolatát.

A Hatóság az eljárás folyamán kérte az Ügyfelet, hogy részletesen munkálja ki, hogy a HUMAN BioPlazma Kft. értékesítési és marketing igazgatójának Társaságnál kifejtett tevékenysége mi alapján nem ütközik a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabályba.

Az Ügyfél beadványában hivatkozott az OGYÉI-nek a Gyftv. 2021-es módosításairól szóló, nyilvánosan elérhető összefoglalójára (Összefoglaló a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 2021. június 29. napjától hatályos, a gyógyszer-, tápszer- és gyógyászatisegédeszköz-ismertetés szabályait érintő módosításairól; a továbbiakban: Összefoglaló), amelyben a Hatóság foglalkozik a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabállyal. Az OGYÉI összefoglalójában kitér rá, hogy az összeférhetetlenségi szabály alól kivételt képez a tudományos tevékenység, amelyet a hivatkozott szabály gyakorlatban történő alkalmazása során – véleménye szerint – tágan kell értelmezni. Továbbá, az Összefoglalóban foglaltak szerint az orvosi/gyógyszerészi szakvizsga fenntartásához szükséges kötelező gyakorlati idő abszolválása is olyan objektív és lényeges körülmény, amelyet a Hatóságnak figyelembe kell vennie az összeférhetetlenség vizsgálatakor és értékelésekor.

Az Ügyfél beadványában kifejtette, hogy az Összefoglalóban kiemelt, fent leírt utóbbi körülmény esetükben is fennáll. Mindezekre tekintettel, az Ügyfél véleménye szerint, az értékesítési és marketing igazgatói pozíció nem összeférhetetlen, mivel az érintett munkavállaló kórházakban végzett tevékenysége kötelező és szükséges az orvosi szakvizsgáinak fenntartásához. Az Ügyfél a beadványában foglaltak igazolásához a Hatóság rendelkezésére bocsátotta az érintett munkavállalónak az Országos Kórházi Főigazgatóság online elérhető nyilvántartásában szereplő adatlapját a továbbképzési időszakaira vonatkozóan.

Az Ügyfél nyilatkozatában kifejtette továbbá, hogy Társaságuk nagyon speciális termékeket gyárt, hemofíliában, immunhiányban szenvedő, illetve sürgősségi ellátásra szoruló betegek számára állít elő emberi vérplazmából származó gyógyszereket. Az értékesítési és marketing igazgatói pozíciót betöltő személy eltérő szakterületen rendelkezik szakvizsgával, akinek az egészségügyi tevékenysége nem foglalja magába a Társaság termékeivel történő kezeléseket, így a HUMAN BioPlazma Kft. termékportfóliója és az értékesítési és marketing igazgatót betöltő személy tevékenységi körébe tartozó orvosi terület között nincs átfedés és kapcsolat.

Az Ügyfél beadványában kiemelte továbbá, hogy a Társaság termékeinek speciális jellege és felhasználása miatt ezek a termékek nem érhetőek el közforgalmú gyógyszertárakban, az egészségügyi szakemberek azokat nem tudják közvetlenül a páciensek részére rendelni. Az egészségügyi szolgáltatók jogszabályok által szabályozott módon lefolytatott beszerzési eljárások (tenderek) útján szerezhetik be a HUMAN BioPlazma Kft. termékeit, amely eljárásokra a Társaság értékesítési és marketing igazgatójának nem lehet befolyása, így az Ügyfél termékeinek rendelésére sem jogosult.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv álláspontja szerint a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében szereplő, 2021. június 29-étől hatályos összeférhetetlenségi szabály egy objektív, az ismertetési tevékenységet folytató portfóliójától, valamint az összeférhetetlenséggel érintett egészségügyi szakember szakképesítésétől független, általános tilalom annak érdekében, hogy a rendelésre jogosult szakemberek ne kerülhessenek pénzügyi ellentételezésért bevonásra az ismertetési tevékenységet folytatók kereskedelmi gyakorlatának kialakításába, formálásába. A tilalom alól a törvény mindösszesen egyetlen kivételt enged, mégpedig az ismertetési tevékenységet folytató kereskedelmi gyakorlatától független tudományos, illetve szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységet.

A Hatóság az eljárás során vizsgálta az Ügyfél által a Hatóság rendelkezésére bocsátott, az értékesítési és marketing igazgató munkaszerződésének és munkaköri leírásának másolatát, amely alapján minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a HUMAN BioPlazma Kft. értékesítési és marketing igazgatójának Társaságnál kifejtett tevékenysége szorosan összefügg az Ügyfél kereskedelmi gyakorlatával.

A fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél értékesítési és marketing igazgatójának egészségügyi szolgáltatóknál kifejtett tevékenysége összeférhetetlen a Társaságnál folytatott, az Ügyfél kereskedelmi gyakorlatával szorosan összefüggő tevékenységével, következésképpen az Ügyfél megsértette a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést.

 

II. Az Ügyfél által, egészségügyi szakemberek részére, üzleti vendéglátás keretében nyújtott tiltott természetbeni juttatás

Az OGYÉI az eljárás folyamán az Ügyfél által folytatott ismertetési tevékenységet a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályrendszernek való megfelelés tekintetében is átfogóan vizsgálta.

A Gyftv. 14. § (1) bekezdése azt az általános tilalmat fogalmazza meg, amely szerint az ismertetési tevékenységet folytató a gyógyszer rendelésére és forgalmazására jogosultnak ajándékot, anyagi előnyt vagy más természetbeni juttatást nem adhat, de még csak fel sem ajánlhat. Ennek oka az, hogy az orvost a gyógyszer betegnek való rendelése során külső, szubjektív tényező ne befolyásolhassa, így az orvos a döntését kizárólag szakmai alapon, objektív értékítélet mentén hozhassa meg. Ez alól az alapvető tilalom alól a jogalkotó egy kivételt enged meg, amely kivétel alkalmazhatóságához kettő konjunktív feltétel együttes teljesülése szükséges: egyrészt nem haladhatja meg a Gyftv. 3. § 8. pontjában meghatározott csekély értéket, másrészt össze kell függenie a gyógyszer rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel (mindemellett éves szinten nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 60 %-át). Ugyanakkor a Gyftv. 14. § (1) bekezdésének utolsó fordulata egyértelműen megtiltja az ismertetési tevékenységet folytató által – kereskedelmi gyakorlata körében – adott bármilyen pénzbeli juttatást vagy előnyt.

E fenti szabály nem korlátozódik kizárólag az ismertetés keretében történő ajándékadás/természetbeni juttatás esetére, hanem a jogalkotó szándéka szerint ennél tágabb esetkörre alkalmazandó, nevezetesen minden olyan szituációra, amikor az ismertetési tevékenységet folytató által, közvetlen vagy közvetett formában megvalósított, a Gyftv. 3. § 10. pontja szerinti kereskedelmi gyakorlat keretében, a gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultnak ajándékot/természetbeni juttatást adnak át. Következésképpen minden olyan esetben, amikor valamely gyógyszer/gyógyászatisegédeszköz-ismertetési tevékenységet folytató vállalkozás költségére, kereskedelmi gyakorlat keretében, ajándék/természetbeni juttatás kerül átadásra rendelésre, forgalmazásra jogosult egészségügyi szakembernek, függetlenül attól, hogy az ajándékozó és az ajándékozott személy milyen kapcsolatban áll egymással, illetve, hogy sor kerül-e azzal egyidőben konkrét termékkel kapcsolatos ismertetésre, alkalmazni kell a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat.

A fentiekből az következik, hogy a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglalt szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor egy ismertetési tevékenységet folytató alkalmazottja/megbízottja szakmai-tudományos rendezvény keretein kívül, üzleti vendéglátást biztosít gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultnak. A Gyftv. 14. § (1) bekezdését tehát nem kizárólag ismertetési tevékenység körében nyújtott ajándékozás esetére kell alkalmazni, hanem minden olyan esetre, amikor az ismertetési tevékenységet folytató – akár közvetett formában – kereskedelmi gyakorlatot valósít meg a gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosulttal szemben. Tekintettel arra, hogy az üzleti ebéd/vendéglátás olyan természetbeni juttatás, amely nem függ össze a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel, az a hatósági gyakorlat szerint a Gyftv. 14. § (1) bekezdése alapján tiltott juttatásnak minősül.

Az OGYÉI az eljárás során vizsgálta, hogy az Ügyfél a vizsgált időszakban részesített-e egészségügyi szakembereket üzleti vendéglátásban. Az Ügyfél beadványának tanúsága szerint a Társaság munkavállalói tudományos szakmai rendezvényen kívül, mindösszesen 3 alkalommal részesítettek üzleti vendéglátásban egészségügyi szakembereket.

A Hatóság álláspontja szerint az ismertetési tevékenységet folytató vállalkozások tevékenysége a gyakorlatban nem függetleníthető azon törekvésüktől, hogy egyúttal a gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök rendelését, beszerzését, értékesítését vagy fogyasztását előmozdítsák. Különösképpen nem lehet az ismertetési tevékenységet folytató által megvalósított kereskedelmi gyakorlattól független eseményeknek tekinteni azokat a találkozókat, amelyeket egyrészt az Ügyfél maga is „üzleti” vendéglátásként tart számon, azokról ekként nyilatkozik, továbbá amelyeken az Ügyfél kereskedelmi részlegének munkatársa vesz részt, illetőleg amelyeket ő szervez.

A Hatóság álláspontja szerint az ismertetés célja, hogy annak során megfelelő képzettséggel rendelkező természetes személy (ismertető személy) közreműködésével olyan szakembereknek szóló ismeret- és promóciós anyagok kerüljenek átadásra, amelyek alkalmasak a szakember szakvéleményét adott gyógyszer hatásosságával, alkalmazhatóságával kapcsolatban befolyásolni. A gyógyszer gyártója, forgalmazója vagy meghatalmazott képviselője akkor tanúsít jogkövető magatartást, ha az egészségügyi szakembereket a Hatóság által ellenőrizhető, szabályozott keretek között, azaz ismertetés keretében, a munkahelyükön keresi fel vagy szakmai-tudományos rendezvényen kommunikál velük, és nem üzleti vendéglátás alkalmával, vendéglátóhelyeken találkozik a szakemberekkel. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv meglátása szerint az Ügyfél által szervezett vagy támogatott rendezvényekhez kapcsolódó találkozóknak megfelelő helyszínt biztosíthat az egészségügyi szakemberek munkahelyéül szolgáló egészségügyi intézmények mellett az Ügyfél székhelye, irodája.

A fenti szabályrendszerre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél azzal, hogy összesen három alkalommal, öt fő egészségügyi szakember részére szakmai-tudományos rendezvényen kívül eső, ún. üzleti vendéglátást biztosított gyógyszer/gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosultak számára, megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.

 

III. Az ismertetési tevékenységet folytató által szervezett/támogatott rendezvények késedelmes bejelentése, valamint egészségügyi szakemberek rendezvényen történő részvételének támogatásával összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása

A Hatóság annak megállapítása céljából, hogy az Ügyfél a Gyftv. 14. § (10) és (13) bekezdéseiben foglalt, a rendezvények, illetőleg a támogatások bejelentésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének eleget tett-e, illetőleg határidőben tett-e eleget, áttanulmányozta saját, a Gyftv. 14. § (10) és (13) bekezdései szerinti, az ismertetési tevékenységet folytatók által bejelentett rendezvények és támogatások közhiteles hatósági nyilvántartását, és a nyilvántartásban szereplő adatokat összevetette az Ügyfél által a Hatóság rendelkezésére bocsátott, a HUMAN BioPlazma Kft. által szervezett, illetőleg támogatott, valamint azon rendezvények dokumentációjával, amelyeken egészségügyi szakemberek részvételét támogatta a Társaság. A vizsgálat alapján az OGYÉI megállapította, hogy az Ügyfél a vizsgált időszakban rendszeresen jelentett be szakmai rendezvényeket, ugyanakkor valamennyi bejelentést késedelmesen teljesítette.

Az eljárás folyamán az OGYÉI kérte az Ügyfelet, hogy nyilatkozzon a Hatóság nyilvántartásában elkésettként szereplő rendezvények bejelentéséről, adott esetben dokumentumokkal igazolja a bejelentés határidőben történő megvalósulását.

Az Ügyfél nyilatkozatában elismerte a rendezvények késedelmes bejelentését. Az Ügyfél beadványában előadta továbbá, hogy késedelmük főként adminisztratív és szervezési problémákból adódott. Nevezetesen, a MAKIT kongresszus volt az első, amelyet személyes részvétellel szerveztek meg a COVID-19 pandémia idején bevezetett korlátozások felfüggesztése után. A kongresszus ilyen módon történő megszervezését a hatóságok néhány héttel az esemény előtt engedélyezték. Csak ekkor kezdték meg a részvételük megszervezését, ezért az előadóval a megállapodást a bejelentés határideje után írták alá, illetve a számlát is csak ekkor állította ki a kongresszus szervezője. A többi esetben egyrészt a szervezői számlák nem mindig időben történő kiállítása, másrészt a rendezvények bejelentésének belső folyamatában felmerült problémák járultak hozzá a késedelmes bejelentésekhez.

A Hatóság az Ügyfél rendezvények késedelmes bejelentésének kimentésével összefüggésben kifejtett érvelését nem tudta elfogadni. Abban az esetben ugyanis, ha a Társaság önhibáján kívül nem tud eleget tenni a határidőben történő bejelentés jogszabályi kötelezettségének, igazolási kérelemmel élhet az Ákr. 53. §-ában foglaltak szerint.

A bizonyítási eljárás során a Hatóság ellenőrizte, hogy 2021-ben mely napokon volt az OGYÉI-ben üzemszünet, azaz mely napokon szünetelt négy órát meghaladóan az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt. Ezen időszakok a következők voltak: 2021. január 1-2., 2021. július 19-20., 2021. augusztus 27., 2021. december 23-24., 2021. december 30-31. A Hatóság megállapította, hogy a 2021. évi üzemszünetek nem érintették az Ügyfél bejelentéseit.

Az eljárás folyamán az OGYÉI vizsgálta továbbá, hogy a vizsgált időszakban az Ügyfél támogatta-e egészségügyi szakemberek külföldi vagy belföldi rendezvényeken való részvételét, illetve támogatott-e szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvényeket vagy más programokat közvetett vagy közvetlen formában.

Az Ügyfél által az eljárás folyamán benyújtott beadványában a Társaság előadta, hogy jelen ellenőrzés kapcsán tárták fel, hogy két esetben a támogatás nem került bejelentésre az OGYÉI Rendezvénybejelentési oldalán.

A fentiekre tekintettel az OGYÉI megállapította, hogy az Ügyfél hat rendezvény esetében késedelmesen tett bejelentést, további két esetben pedig elmulasztotta az egészségügyi szakemberek rendezvényen történő részvételének támogatásával összefüggő bejelentési kötelezettségét teljesíteni, amellyel megsértette a Gyftv. 14. § (10) és (13) bekezdéseinek rendelkezéseit.

 

IV. Ismertető személy tevékenysége után, az ismertetési tevékenységet folytatót terhelő befizetési kötelezettség teljesítését igazoló okmány Hatóság részére történő megküldésének elmulasztása

A Hatóság megvizsgálta, hogy az Ügyfél eleget tett-e a bejelentett ismertető személyek tevékenysége után felmerülő befizetési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló dokumentáció megküldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének. Az OGYÉI saját, ennek kapcsán vezetett nyilvántartását áttanulmányozva megállapította, hogy az Ügyfél ilyen irányú kötelezettségének nem tett eleget a vizsgált időszakban, amelynek eredményeként megsértette a 3/2009. EüM rendelet 8. § (6) bekezdésében foglaltakat.

A fentieket támasztotta alá az Ügyfél hatósági eljárás során tett, nyilatkozata, amely szerint a 2021. januártól novemberig terjedő időszakra vonatkozóan e jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget, a 2021. december 1-2021. december 31. közötti bevallási időszakra vonatkozó bevallási nyomtatványt (2151) - a hivatkozott rendeletben foglalt előírásnak megfelelően - az OGYÉI-nek megküldték (EPAPIR-20220325-11322). Az említett értesítéshez az Ügyfél csatolta a 2021-es évre vonatkozó adónem egyenlegközlőt, amin az összes befizetés latható a vizsgált időszakra. A Társaság beadványához pótlólag mellékelte a korábban beadni elmulasztott 2151 bevallási nyomtatványokat.

A Hatóság eljárásában kizárólag a 3/2009. EüM rendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt, a Gyftv. 36. § (4) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésének nyolc napon belüli igazolását vizsgálja. A hivatkozott jogszabály nem írja elő meghatározott formanyomtatvány használatát, kizárólag a fizetési kötelezettség teljesítését igazoló okmány megküldésére kötelezi az ismertetési tevékenységet folytatót. Következésképpen bármely okmány, amely egyértelműen igazolja a fizetési kötelezettség teljesítését, a 3/2009. EüM rendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt ügyféli kötelezettség teljesítése szempontjából elfogadható. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy önmagában a bevallási nyomtatvány benyújtása a fizetési kötelezettség teljesítését nem igazolja.

A fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél a 3/2009. EüM. rendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettségét a vizsgált időszak vonatkozásában 11 alkalommal megsértette.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A Gyftv.13. § (2), 14. § (1), (10) és (13) bekezdésében, továbbá a 3/2009. EüM Rendelet 8. § (6) bekezdésében foglaltak.

g) a döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI, Hatóság, gyógyszerészeti államigazgatási szerv) nevében eljárva, a HUMAN BioPlazma Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., cg.: 13 09 113455; adószám: 13971227-2-44, a továbbiakban: Ügyfél, Társaság, HUMAN BioPlazma Kft.) ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYÉI/7534-4/2023. számon, 2023. március 8. napján, hivatalból indult eljárásban, a Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

megállapítom,

hogy az Ügyfél

azáltal, hogy a kereskedelmi gyakorlatával összefüggő munkakörben, egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére, abban történő közreműködésre jogosító jogviszonyban álló személyt foglalkoztatott, megsértette a Gyftv. 13. § (2) bekezdésében foglaltakat; továbbá

azzal, hogy olyan természetbeni juttatásban részesített gyógyszer/gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult egészségügyi szakembereket, amely szakmai-tudományos rendezvény keretein kívül eső vendéglátásnak (üzleti vendéglátás) minősült, megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat; valamint

azzal, hogy egyes szakmai rendezvényeket, illetőleg szakmai, tudományos rendezvényeken egészségügyi szakemberek részvételének támogatását elmulasztotta bejelenteni, illetőleg határidőben bejelenteni, megsértette a Gyftv. 14. § (10), (13) bekezdéseiben foglaltakat; továbbá

azáltal, hogy Gyftv. 36. § (4) bekezdésében meghatározott, az őt, mint ismertetési tevékenységet folytatót, az általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott és nyilvántartásba vett ismertető személy tevékenysége után terhelő befizetési kötelezettségének teljesítését igazoló okmányt elmulasztotta megküldeni a Hatóság számára a vizsgált időszakban, megsértette a 3/2009. EüM rendelet 8. § (6) bekezdésekben foglaltakat,

amelyekre tekintettel a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint

megtiltom 

a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá a Gyftv. 19. § (2) bekezdés d) pontjának db) alpontja alapján

11 000000 Ft – azaz tizenegymillió forint – összegű

pénzbírsággal sújtom.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01040353-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha az OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Megállapítom, hogy az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése szerint, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság előtt. A keresetlevelet az illetékes bíróságnak címezve, az OGYÉI-hez kell benyújtani.


Frissítve: 2023.07.21 10:02