1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYÉI/17386/2016 - Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft.

a) a közzététel napja

2019. november 20.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/17386/2016; ismertetési tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

I. Az Ügyfél által, egészségügyi szakemberek részére, külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása során biztosított természetbeni ellátások

A tényállás feltárása során a hatóság tudomására jutott, hogy az Ügyfél egészségügyi szakemberek részére rendszeresen biztosít természetbeni ellátásokat külföldi és belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel céljából. A vonatkozó jogszabály szerint a természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényen történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére szolgálhat. Természetbeni támogatásnak minősül az Ügyfél által biztosított vendéglátás is, de az csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha arra a rendezvényen történő részvétellel közvetlen összefüggésben került sor. A rendezvénytámogatásokkal kapcsolatos dokumentáció vizsgálata során az OGYÉI öt rendezvény esetében olyan vendéglátást azonosított, amelyek tekintetében – az összes körülmény gondos mérlegelése mellett – nem volt megállapítható a rendezvénnyel való közvetlen összefüggés jogszabályi követelménye.

II. Terápiamenedzsment program kapcsán feltárt indokolatlan díjazás

Az eljárás során a hatóság vizsgálta az Ügyfél által, a vizsgált időszakban folytatott terápiamenedzsment programok jogszerűségét, mely során az OGYÉI az egyik program kapcsán nem látta annak megfelelő igazolását, hogy a programban részt vevő orvosok olyan feladatok ellátásra szerződtek, amelyeket egészségügyi tevekénységük körében, munkaidejükben amúgy nem lennének kötelesek ellátni, és ily módon a hatóság nem találta az orvosok bevonását szakmailag indokoltnak a programba. Mindezekre tekintettel az OGYÉI arra a megállapításra jutott, hogy a rendelésre jogosult orvosokkal indokolatlan olyan szerződést kötni, amely az orvosokat olyan feladatok ellátásáért részesíti külön díjazásban, amelyek egyrészt törvényi kötelezettségként megjelenő tájékoztatási feladatuknak amúgy is részét képezik, másrészt pedig a szakasszisztensek is el tudnak látni. Az OGYÉI megállapítása szerint, ha egy rendelésre jogosult szakember egy olyan feladat ellátásáért kap pénzbeli juttatást az Ügyféltől, amely egyébként is jogszabályi kötelezettsége (vagy amelyet a programba szintén bevont szakasszisztens is el tudna látni), és amely feladat elvégzésére az igény egyáltalában csak akkor merül fel, ha a rendelésre jogosult szakember felírja az Ügyfél gyógyszerét, akkor ez a juttatás nyújtása arra ösztönözheti az adott egészségügyi szakembert, hogy az Ügyfél készítményének felírásakor a szakmai szempontok mellett anyagi szempontokat is mérlegeljen, figyelemmel arra, hogy jelen esetben a hatóság részletes bizonyítási eljárást folytatott arra nézve, hogy a fent nevesített szerződési keretek az orvosra nézve milyen feladatokat telepítenek.  Mindezekre tekintettel a hatóság megállapította, hogy az Ügyfél és a rendelésre jogosult egészségügyi szakemberek által megkötött terápiamenedzsment programmal kapcsolatos szerződések jogszabályba ütköznek azáltal, hogy a szerződésekben, a rendelésre jogosult szakemberek részére biztosított megbízási díj tiltott anyagi előny juttatásának minősül, mivel olyan valós ellenszolgáltatás, ami a rendelésre jogosult szakembernek napi munkavégzésétől eltérő, plusz teljesítést és időráfordítást igényelt volna, nem került kikötésre a szerződésben.

III. Az egészségügyi szakemberekkel kötött, külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására vonatkozó megállapodásokban foglalt extra díjazás

Az OGYÉI részletesen vizsgálta az Ügyfél egészségügyi szakemberekkel fennálló szerződéses viszonyait, így különösen az Ügyfél azon gyakorlatát, hogy az egészségügyi szakemberekkel kötött, külföldi és belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására vonatkozó megállapodásokban, a rendezvényen való részvétel támogatásán túlmenően az Ügyfél a rendezvényen résztvevő orvosokat anyagi juttatásban is részesíti. Az Ügyfél elmondása alapján a támogatási szerződésekben rögzítésre kerül, hogy az egészségügyi szakemberek a külföldi szakmai rendezvényen elhangzottakról beszámolót készítenek az Ügyfélnek, vagy a szakmai rendezvényről a szakterületen dolgozó munkatársak részére, a munkahelyükön előadást tartanak, ezért cserébe meghatározott díjazásra jogosultak. Az OGYÉI a tényállás alapos feltárását követően arra a megállapításra jutott, hogy az egészségügyi szakemberekkel kötött, külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására vonatkozó megállapodásokban foglalt olyan díjazás, amelynek ellenszolgáltatása a megállapodásokban nincs kifejezetten körülhatárolva és nevesítve, továbbá amely díjazás mögött álló tevékenység az egészségügyi szakember számára adott esetben a munkahelye által megkövetelt feladatként is megjelenik, alkalmas lehet arra, hogy a támogatott egészségügyi szakembereket jogszabályellenesen befolyásolják és a betegellátás szakmaiságát veszélyeztessék. Aggályosnak találtatott továbbá az is, hogy az Ügyfél a szerződésekben foglalt díjazás mögött álló szolgáltatás tényleges teljesülését kizárólag jelenléti ív alapján ellenőrizte. Jóllehet az OGYÉI a vizsgált kérdéskörben olyan hiányosságokat tárt fel, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a jogszabályok sérüljenek, ugyanakkor kifejezett jogszabálysértést a bizonyítási eljárás során ezzel kapcsolatosan nem állapított meg, így a kifogásolt gyakorlatot a bírság kiszabásakor sem vette figyelembe. A hatóság az Ügyfél számára a jövőre nézve ajánlásként fogalmazta meg, hogy az egészségügyi szakemberekkel kötött, külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására vonatkozó megállapodásokban a szakmai beszámoló kötelezettségét az Ügyfél a jövőben nevesítse, továbbá annak tényleges teljesítését a jelenléti ívek beszerzésén túlmenően is ellenőrizze.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A Gyftv. 14. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak.

g) a döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló, 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) nevében eljárva, a Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cg.:01-09-175532; adószám: 13216281-2-44, a továbbiakban: Ügyfél) ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYI/17386/2016. számon, 2016. április 4. napján, hivatalból indult eljárásban, a Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

megállapítom,

hogy az Ügyfél azon gyakorlatával, miszerint egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személyek számára, külföldi szakmai rendezvényeken történő részvételhez olyan természetbeni támogatásokat nyújtott, amelyek a rendezvényen történő részvétellel nem álltak közvetlen összefüggésben, megsértette a Gyftv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakat; továbbá az Ügyfél a gyógyszerek rendelésére jogosult egészségügyi szakemberekkel kötött betegedukációs szerződésekben foglalt meghatározott rendelkezésekkel megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, ezért a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint

megtiltom

a jogsértő magatartás további folytatását és a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének db) pontja szerint

7 500 000 Ft – azaz hétmillió ötszázezer millió forint – összegű

pénzbírsággal sújtom.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040353-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha az OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése szerint kérhető annak bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A bírósági felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, az OGYÉI-nél kell előterjeszteni.

Mejegyzés: A határozat bírósági felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Frissítve: 2019.11.20 13:44