1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Facebook nyereményjáték

Részvételi- és játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

 

1. A szervező:

Országos Gyógyerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

Székhely:1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Adószám:15589189-2-41

- a továbbiakban: Szervező


2. A lebonyolító:

Országos Gyógyerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

Székhely:1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Adószám:15589189-2-41

- a továbbiakban: Lebonyolító

 

3. A nyereményjáték időtartama: 2023.március 28-én 08:00 órától 2023. március 30. napján 08:00-ig.

 

4. A játék leírása

Az Országos Gyógyerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által szervezett Aqua Challenge kampány hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/AquaChallengeOGYEI/ – a továbbiakban: „Facebook Oldal”) 2023.03.28-án 08:00 órától induló nyereményjátékban („Játék”) a szervező egy Facebook poszt keretein belül feltett tudás alapú kérdésre várja a játékosok helyes válaszát.

A Játék során azok a válaszok érvényesek, és kerülnek be a sorsolásba, amik a játék poszt alatt kerülnek megosztásra.

A helyes válaszadók közül 2023.03.30-án 11:00-kor kisorsolásra kerül 2 db páros belépőjegy az április 1-én és 2 db páros belépőjegy az április 2-án megrendezésre kerülő KÁVÉ BAZÁR rendezvényre a Millenáris Parkban.

Helyszín: Millenáris B csarnok

 

5. Részvételi feltételek

A Játékban az vehet részt, aki:

  • a 18. életévét betöltötte,
  • Facebook játék poszt alatt helyes választ kommentben megosztja („Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt:

a) a Szervező alkalmazottai, munkatársai

b) a Lebonyolító munkatársai, valamint

c) az a) és a b) pontbeli személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,

d) valamint 18 éven aluli személyek.

 

6. Nyertesek

A Lebonyolító a Játék végén mindösszesen 4 nyertest, és összesen 4 pótnyertest sorsol ki („Nyertes/Nyertesek”).

 

7. Nyeremények

Nyeremény:

2 db páros jegy 2023.04.01-i KÁVÉBÁR BAZÁR rendezvényre (virtuális jegy).

2 db páros jegy 2023.04.02-i KÁVÉBÁR BAZÁR rendezvényre (virtuális jegy).

 

8. Sorsolás

A Szervező 4 (négy) nyertest és 4 (négy) pótnyertest sorsol ki. A sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak, azaz akik a játékposztban kommentben válaszolnak a posztban szereplő feltett kérdésre. A nyeremény sorsolás a helyesen pályázók közt véletlenszerű kiválasztással történik a random.org számítógépes program segítségével. Elsőként a 4 (négy) nyertes megállapítása történik, majd a sorsolás sorrendjében az első, második pótnyertes sorsolására kerül sor. A pótnyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg vagy nem tesz eleget a Játékszabályzatban foglaltaknak.


9. A Nyertesek értesítése

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti egy külön gratuláló/eredményhirdető poszt keretében vagy a nyereményjáték alatti kommentben, a sorsolást követő egy munkanapon belül, akiknek ezt követően személyes üzenetben kell felvennie a kapcsolatot az OGYÉI – Aqua Challenge kampány Facebook oldal kezelőivel a hivatalos Facebook oldalon keresztül. A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e. A szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért, továbbá, ha nem követi az adott poszt hozzászólásait. A szervező ebből eredően a játékos által támasztott bármilyen igényérvényesítés lehetőségét kizárja.

A Nyerteseknek az értesítés megjelenése után számított 1 (egy) naptári napon belül van lehetőségük, hogy személyes üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a Játékos határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Játékos részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel, a Játékos ebből eredően a Szervezővel szemben semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.

A bármilyen okból határidőben nem jelentkező nyertes Játékos helyére pótnyertes kerül kihirdetésre – a fentiekben meghatározott sorsolással megegyező sorrendben – a Szervező által, akit vagy akiket a Szervező elektronikus úton értesít a játékfelhívást tartalmazó kommentben.

 

10. Nyeremények átvétele

A Nyertes a nyereménye átvételéhez szükséges személyes adatait (név, email cím) Facebook privát üzenet formájában jelezheti.

A Szervező a Nyereményt a nyertes által megküldött email címre fogja elküldeni.

A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

11. Általános rendelkezések

10.1 A játékkal kapcsolatos információkat és a részvételi- és játékszabályzatot a Szervező a Játék időtartama alatt a Facebook Oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartalma alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti folyamatos elérhetőségét.

A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Játékost a nyereményjátékból indoklás nélkül kizárhatja.

10.2 A Szervező a Nyeremények utáni adó- és járulékterheket a juttatás időpontjában hatályos adó- és járulék törvény előírásainak megfelelően teljesíti. Egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik.

10.3 A Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, amely a Játék lebonyolításához használt internetes felület átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

10.4 A nyereményjátékot a Facebook nem kezeli, nem támogatja, és semmilyen módon nem kapcsolódik a játék a Facebookhoz. A Facebook a Játékosok felé mentesül minden a nyereményjátékkal kapcsolatos igényérvényesítés alól.

10.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, megváltoztassa vagy a Játék felhívást visszavonja. A Szervezőt a felhívás módosításának vagy visszavonásának joga különösen, de nem kizárólag akkor illeti meg, ha gyanú merül fel arra, hogy tisztességtelen módon befolyásolni próbálják a Játék eredményét. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos módon, és azonos nyilvánosságot biztosítva, a Szervező Facebook Oldalán teszi közzé.

 

12. Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben az érintettek adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

11.1. Adatkezelő:

Országos Gyógyerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

Székhely:1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Adószám:15589189-2-41

- a továbbiakban: Adatkezelő

 

11.2. A kezelt adatok köre:

A Játék során a következő adatokat kezeli az Adatkezelő:

o az érintett profilja.

A sorsolást követően a Nyeremények átadása során az Adatkezelő a Nyertesek következő adatai is kezeli:

- név

- email cím

 

11.3 Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A személyes adatok a nyereményjátékkal összefüggő részvételi szabályzatban meghatározott feltételek teljesülésének megállapításához és a nyeremény átadásához szükségesek, azok hiányában a nyereményjátékban meghatározott nyeremény átadása nem teljesíthető.

Az érintettek a nyereményjáték feltételeinek teljesítésével egyidőben elfogadják a nyereményjátékhoz kapcsolódó részvételi szabályzat feltételeit, valamint a feltételek teljesítésével egyúttal kijelentik, hogy a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték, az abban foglaltakat megértették, a személyes adataikat annak ismeretében adták meg.

 

11.4 Adatkezelés időtartama

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezelt adatokat a nyereményjogosultságot elérő érintettek esetén a nyeremény átadását követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 szerinti elévülési ideig, 5 évig kezeli.

A nyereményjogosultságot el nem érő érintettek adatait az Adatkezelő a sorsolást követően azonnal törli.

11.5 Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz az Adatkezelő azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a nyereményjáték szervezésével és a nyereményjátékkal együtt járó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni.

Az Adatkezelő az adatokat sem nemzetközi szervezet részére, sem harmadik országba nem továbbítja, azonban a Facebook-on nyilvánosan közzétett adatokért, és azokhoz való hozzáférésért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

11.6 Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

Az Adatkezelő az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintetteket az adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést vagy tájékoztatást kapjon az alábbiakhoz:

 

o a kezelt személyes adatokhoz,

o az érintett személyes adatok kategóriáihoz,

o az adatkezelés céljaihoz,

o azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja,

o adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

o azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

o valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,

o ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,

o az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak feltételei fennállnak az alábbi esetekben:

 

o a személyes adatokra már nincs szüksége az Adatkezelőnek abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,

o az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

o a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

o a személyes adatokat az Adatkezelőt érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

o a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nyereményjogosultságot elérő érintett(ek) a Nyeremény átvételét követően a Facebook felületén törölni tudják hozzászólásaikat, kedvelésüket, valamint profiljukat a sorsolást követően, amely nem jár a nyereményjogosultság elvesztésével. Amennyiben bármely érintett törölni kívánja az adatait a sorsolást megelőzően, úgy törölni tudja saját kommentjét, valamint a Facebook profil törlési funkció használatával törlésre kerülnek az adatait. Ebben az esetben nem vesz részt a nyereményjáték sorsolásában.

  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő Társaság korlátozza az adatkezelést,
  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik - a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  • tiltakozzon az adatai kezelése ellen

 

  • Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410

Frissítve: 2023.03.28 09:44