1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Eseti export-import engedély

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet értelmében kábítószer vagy pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére behozni, beléptetni, az ország területéről kivinni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni – a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve – kizárólag hatályos eseti export, vagy eseti import engedély alapján lehet.

A rendelet alkalmazásában a(z):

  • export: a kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak Magyarország területéről harmadik országba irányuló kivitele vagy kiléptetése;
  • import: a kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak harmadik országból Magyarország területére irányuló behozatala vagy beléptetése;
  • transzfer: a kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az Európai Unió más országából Magyarország területére beérkezése vagy Magyarország területéről az Európai Unió más országába való kiszállítása.

Az OGYÉI kivitelkor eseti export, behozatalkor eseti import engedélyt ad ki. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre vonatkozik. Az eseti export vagy eseti import engedély kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az állatgyógyászati készítmények behozatalakor az OGYÉI engedélye nem mentesít az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben előírt behozatali engedély megszerzése alól!

Eseti export vagy import engedély kizárólag a nevezett tevékenység végzésére feljogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható ki.

Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  • export esetén: a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti adatokat, illetve import esetén: a Korm. rendelet 8. melléklete szerinti adatokat,
  • a szállító és szállítmányozó adatait.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • export, illetve kiviteli irányú transzfer esetén: a külföldi hatóság import engedélyének vagy az ellenőrzés alóli mentességet igazoló nyilatkozatának eredeti példányát, import esetén: a külföldi partnertől származó címigazolást;
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylatot.

Az engedélyek hatálya

Az eseti export, import engedély - tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás kivételével - legfeljebb három hónapig hatályos. Tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónapig hatályos. Ha az eseti export, import engedély hatálya a szállítás időtartama alatt jár le, azt az engedélyező hatóság a szállítás befejezéséig kérelemre meghosszabbíthatja. A kiadott eseti export, import engedélyt a hatályvesztést követő tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak.

A Pszichotróp Egyezmény értelmében előzetes hivatalos bejelentést követően bármelyik aláíró ország megtilthatja egy vagy több anyag behozatalát országába, vagy annak valamely területére. Az OGYÉI a korlátozó intézkedésekről honlapján nyilvántartást vezet. A beviteli korlátozásokra vonatkozó lista a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (INCB) honlapján tekinthető meg.

Az eseti export vagy import tevékenység kapcsán kijelölhető vámszervek listája megtekinthető itt.

Az export-, import- és transzfertevékenység végzésével kapcsolatos részletes szabályokról a vonatkozó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 7. alcímében olvashatnak.

 

Frissítve: 2023.04.16 20:29