1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás a hatósági ügyintézést érintő 2020. július 1. napját követő általános közigazgatási rendtartást érintő módosításokról

Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásokról szóló 2020. évi XXX. törvény elfogadásával 2020. július 1. napjával módosul az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-a, az 51. §-a, valamint 81. § (1) bekezdése, amely változások értelmében kivezetésre kerül az Ákr.- ből a függő hatályú döntés jogintézménye, valamint a határidő túllépése esetére biztosított kérelmezetti jog gyakorlásának jogintézménye.

A gyors hatósági ügyintézést a továbbiakban is hivatott biztosítani az a szabály, hogyamennyiben a hatóság nem hoz időben döntést, úgy az ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alólés a hatóság az ügyfél részére változatlanul köteles megfizetni az illetéknek, igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget (ennek hiányában 10 ezer forintot).A határidő túllépése esetén 2020. július 1. napját követően a kérelmezett jog gyakorlására az ügyfél nem válhat automatikusan, külön erre irányuló hatósági döntés nélkül jogosulttá.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv) szerinti eljárások vonatkozásában ez nem eredményez változást, tekintettel arra, hogy a Gytv. 26. § (9) bekezdése értelmében eddig sem illette meg a kérelmezett jog gyakorlása automatikusan az ügyfelet a függő hatályú döntés hatályosulásával, így ezekben az eljárásokban annak van jelentősége, hogy kivezetésre kerül a függő hatályú döntés jogintézménye.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényen (a továbbiakban: Gyftv.) alapuló eljárásaink esetében azonban változás, hogy a határidő túllépése esetére nem áll be jogkövetkezményként a kérelmezetti joggyakorlás.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabálymódosulás ellenére, az ügyintézés eljárási keretrendszere változatlan, minden eljárás sommás eljárásként indul, s amennyiben nincs lehetőség annak nyolc napon belül történő befejezésére, úgy az teljes eljárássá alakul. Az erre irányuló új rendelkezések épülnek be az Ákr. 43.§-a helyére.

Amennyiben az ügyfél által előterjesztett kérelem sommás eljárásban nem bírálható el, úgy az eljárás teljes eljárásban történő lefolytatásáról továbbra is tájékoztatást kap az ügyfél. Az Ákr. 43. § (2) bekezdése akként fogalmaz, hogy a hatóság az ügyfelet kérelme teljes eljárásban történő megvizsgálásáról „tájékoztatni köteles”, mindezt összhangban értelmezve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 15. § (5) bekezdésében foglaltakkal, az OGYÉI a kérelem teljes eljárásban történő elbírálásáról szóló tájékoztatását 2020. július 1. napjával az ügyfél számára, kérelme előterjesztésekor rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldi meg.

Amennyiben az adott ügyet elektronikus ügyintézésre nem kötelezett (természetes) személy indítja, és az ügyfél e-mail címe nem áll a hatóság rendelkezésére, az elektronikus tájékoztatást nem szükséges megtenni.

Ha az adott ügyet elektronikus ügyintésre kötelezett ügyfél indította, de e-mail címe nem áll a hatóság rendelkezésére, az elektronikus tájékoztatás továbbra is megtehető kiadmányozott iratként az ügyfél cégkapus elérhetőségére is.

Az OGYÉI azonban jelen tájékoztatásában is felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben az ügyindító kérelem nem tartalmazza az ügyfél e-mail címét, kérjük, hogy adott ügyben kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet a partnerek az e-papír szabad szöveges részében minden esetben tüntessék fel.

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése értelmében az ügyfeleket elektronikus úton szükséges tájékoztatni ügyük teljes eljárásban történő elbírálásáról, függetlenül attól, hogy a természetes személy ügyfelek adott esetben választhatják még a papír alapú ügyintézést is. A fent hivatkozott rendelkezések értelmében az értesítések elektronikus úton történő megküldésének való elégtételhez az e-mailen történő kommunikáció elegendő.

2020. július 1. napjával módosul a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) is, amely változás az ügyintézési határidő számítása szempontjából lényeges. A Korm. rendelet új 22. §-a értelmében az OGYÉI hivatali kapujára érkező beadványok esetében a letöltési igazolás feladó részére történő elküldésekor minősül az irat beérkezettnek. Az ügyintézési határidő tehát az irat beérkezését követő napon indul meg.

 

Kérjük az ügyfelek fentiekben való együttműködését és az értesítések kiküldéséhez szükséges e-mail címeik rendelkezésre bocsátását!

Frissítve: 2020.07.10 13:46