1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYI/5680/2012. - ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Közzététel napja

2012. augusztus 28.

Eljáró hatóság

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság

Ügyszám

OGYI/5680/2012.

Tárgy

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Jogsértő neve

ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Megállapított tényállás

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Megsértett jogszabályi helyek

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv) 11/B. § (2) bekezdése, Gyftv. 14. § (1-2) bekezdése, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 6. §-a,

Jogorvoslati eljárás

Bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban

Döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYÉI) előtt az Aramis Pharma Kft. (1095 Budapest, Mester u. 28. B. Iház 3. em. 5., cg.: 01-09-873136); (a továbbiakban: Ügyfél) gyógyszer-ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYI/5680/2012. számon, 2012. február 8. napján, hivatalból indult eljárásban az alábbi

határozatot

hozom.

A Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az Ügyfél 2011. évben ellenérték megfizetését magukban foglaló megbízási jogviszonyok keretében folytatott adatgyűjtési tevékenységével, valamint gyógyszerek rendelésére és forgalmazásra jogosultaknak ajándékok átadásával megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá, hogy az Ügyfél 2011. évben gyógyszerek rendelésére és forgalmazásra jogosultaknak üzleti vendéglátás biztosításával megsértette a Gyftv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakat valamint, hogy szakembereknek szóló brosúrái tartalmukat tekintve nem feleltek meg a Gyftv. 11/B. (2) bekezdésében és a Rendelet 6. § foglalt rendelkezéseknek, ezért megtiltom a jogsértő magatartás további folytatását, és egyúttal a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének d) pontja szerint 50000000, - Ft – azaz ötvenmillió forint - összegű

pénzbírsággal sújtom.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha a OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése szerint kérhető annak bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Törvényszéktől. A bírósági felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelmet három példányban, a Fővárosi Törvényszékhez címezve, a OGYÉI-nál kell előterjeszteni.

Frissítve: 2012.08.28 11:18