1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYI/27671- 52/2011. - Actavis Hungary Kft.

Eljáró hatóság

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság

Ügyszám

OGYI/27671- 52/2011.

Tárgy

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Jogsértő neve

Actavis Hungary Kft.

Megállapított tényállás

gyógyszer-ismertetési szabályok megsértése

Megsértett jogszabályi helyek

Gyftv. 14. § (1) bek.

Jogorvoslati eljárás

Bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban

Döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYÉI) előtt az Actavis Hungary Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.) (a továbbiakban: Ügyfél) gyógyszer-ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYI/27671/2011 számon, 2011. június 5. napján, hivatalból indult eljárásban az alábbi

határozatot

hozom.

A Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az Ügyfél 2010. év I. félévében ellenérték megfizetését magukban foglaló megbízási jogviszonyok keretében folytatott adatgyűjtési tevékenységével megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, ezért megtiltom a jogsértő magatartás további folytatását, és egyúttal a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének d) pontja szerint 10000000, - Ft – azaz tízmillió forint - összegű

pénzbírsággal sújtom.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha a OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Jelen határozat ellen a Gyftv. 19/A. §-a szerint közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) bekezdése szerint kérhető annak bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Bíróságtól. A bírósági felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelmet három példányban, a Fővárosi Bírósághoz címezve, az OGYÉI-nál kell előterjeszteni.

Frissítve: 2013.05.29 11:05