1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYÉI/7658/2021 - PLAST-PALLET Kft.

a) a közzététel napja

2021. augusztus 26.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/7658/2021; ismertetési tevékenység ellenőrzése megismételt eljárás keretében

d) a jogsértő neve

Plast-Pallet Kft. (korábbi neve: Ortoprofil Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft.)

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

I. Ismertetési tevékenység és az ismertető személyek az OGYÉI részére történő bejelentésének elmulasztása

Az OGYÉI az eljárás során megállapította, hogy az Ügyfél az Ortoprofil brandnév alatt működő együttműködő partnerei által üzemeltetett gyógyászati segédeszköz szaküzleteken keresztül nyújtott tájékoztatást a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban, ahol a területen érintett egészségügyi szakemberek is információkhoz juthattak, ezért a Hatóság számára fontos vizsgálati szempont volt, hogy az Ügyfél milyen jogi jellegű viszonyban állt általában az eljárás során felvett, egészségügyi szakemberek által tett tanúvallomásokban is megjelenő gyógyászati segédeszköz szaküzletekkel. A tanúvallomások alapján megállapításra került, hogy a szaküzletek dolgozói ismertetési tevékenységet folytattak egészségügyi szakemberek irányában.

A Gyftv. 18. §(1) bekezdése szerint a gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat e törvényben, valamint a 77. § (2) bekezdésénekj)pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott szabályai megsértéséért az felel, aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és a kereskedelmi gyakorlattal érintett gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. Az OGYÉI megállapította, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett elektronikus védjegynyilvántartásban foglalt adatok alapján az Ügyfél az „Ortoprofil” brand név tulajdonosa. Ennek megfelelően a Gyftv. 18. §-ának „gyógyászati segédeszköz értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll” kifejezése vélelmezhető volt az Ügyfél vonatkozásában, így az ismertetési tevékenységgel kapcsolatban a közvetlen összefüggése kimutatható volt az Ortoprofil brand név alatt működő szaküzletek és az Ügyfél között. Ezt támasztja alá azon tény is, hogy az OGYÉI 2015. április 13. napján, kérelmének megfelelően, ismertetetési tevékenységet folytatóként nyilvántartásba vette az Orotprofil Consulting Kft.-t, amely levelében kifejtette, hogy ismertetési tevékenységét többek között az OrtoProfil- West Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. és az OrtoProfil-Centrum Orvostechnikai Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. érdekében is ki kívánja fejteni. Megállapítás nyert, hogy mindkét hivatkozott gazdasági társaság tulajdonosa az Ügyfél.

Ezen felül egyértelmű megállapítást nyert, hogy az Ügyfél két kongresszuson is ismertetési tevékenységet végzett, mivel a kifejezetten szakemberek részére szóló rendezvényen, támogatóként is megjelent, illetőleg termékeinek prezentációját is biztosító kiállító területet is bérelt a rendezvényt szervező társaságtól.

Mindezek alapján a Hatóság előtt egyértelművé vált, hogy ismertetés fogalmi elemei maradéktalanul megvalósultak az Ügyfél és az érintett egészségügyi szakemberek vonatkozásában, azaz az Ügyfél ismertetési tevékenységet végzett, így a vizsgálódás iránya a Gyftv. gyógyászati segédeszköz ismertetésre vonatkozó további szabályai felé fordult. A Gyftv. 12. § (3) bekezdése értelmében, amennyiben a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy forgalmazója, mint ismertetési tevékenységet folytató, „ismertetési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni.” A fenti jogszabály aktív követelményt támaszt az ismertetési tevékenységet folytató felé, melyet az Ügyfél értelemszerűen nem abszolvált, mivel nyilatkozatában kifejtette – és ezt a Hatóság nyilvántartása is megerősítette -, hogy társaságuk ismertető személyeket, eladásösztönző eszközöket nem alkalmazott. Minekutána az Ügyfél tevékenységét nem kezelte az egyszerű kereskedelmi gyakorlattól eltérő ismertetésnek, így a Gyftv. 12. § (3)-(5), (9) bekezdésében foglalt szabályoknak sem tudott megfelelni, az abban foglalt aktív tevőleges kötelezettség miatt.

Miután a Hatóság bizonyítottnak látta azon tényt, hogy az Ügyfél ismertetési tevékenységet végzett, vizsgálandó volt a Gyftv. 13. § (1) bekezdésében foglalt szabálynak való megfelelés is. Az Ügyfél arra a határozott álláspontra helyezkedett, hogy nem foglalkoztatott ismertető személyeket, így ezen nyilatkozat alapján a korábbi okfejtés figyelembe vétele mellett, megállapítható volt az is, hogy a Plast-Pallet Kft., tevékenysége során megsértette a Gyftv. 13. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget is, miszerint: „az ismertetési tevékenységet folytató az ismertetési tevékenységet csak az általa munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott képzettségi követelményeknek megfelelő és a 13/A. § (2) bekezdés szerint ismertetői igazolvánnyal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ismertető személy) útján folytathatja.”


II. Jogszerűtlenül nyújtott ajándék egészségügyi szakemberek részére

Az eljárás alapját képezte a Balatonfüreden 2013. augusztus 23-25. napjai között megszervezésre került rendezvény. A Hatóság két alkalommal is megkereste a rendezvény helyszíneként szolgáló szálloda tulajdonosát, a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.-t; amely társaság két alkalommal is megerősítette a programfüzettel, eseménysor bemutatásával, vendéglistával, rendezvényről kiállított számlákkal, hogy az esemény szervezője az Ügyfél volt. A megküldött iratanyagból az OGYÉI számára az Ügyfél nevére kiállított hiteles számlák voltak azon bizonyítékok, melyek minden kétséget kizáróan igazolni tudták a fenti állítást, illetőleg az eljárás során felvett, egészségügyi szakemberek által tett tanúvallomások is megerősítették a cég által történő meghívás tényét, illetőleg több tanú megkapta vagy ismerte a szálloda által megküldött, az Ortoprofil Kft. nevével és logójával ellátott programfüzetet. E bizonyítékok együttes értékelése alapján a Hatóság arra a meggyőződésre jutott, hogy az Ügyfél szervezte meg a kérdéses balatonfüredi eseményt. Miután a Hatóság bizonyítottnak látta, hogy a rendezvényt maga az Ügyfél szervezte meg, további kérdés merült fel arra nézve, hogy a részvétel vonatkozásában milyen térítést kellett az ott megjelent egészségügyi szakembereknek fizetnie, avagy a személyes részvételükkel járó költségeket az Ortoprofil Kft. fedezte. Az eljárás során az egészségügyi szakemberek részéről megtett nyilatkozatok, illetve a tanúvallomások is egyértelműek és egyöntetűek voltak arra vonatkozóan, hogy a rendezvényen való részvételért térítést a résztvevő személyeknek nem kellett fizetniük, azaz a rendezvényt teljes költségét az Ügyfél térítette meg a szálloda részére. E tevékenységével az Ügyfél tiltott ajándékot nyújtott egészségügyi szakemberek részére, amely magatartásával megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

Gyftv. 12. § (3)-(5), (9) bekezdései, 13. § (1) bekezdése, 14. § (1) bekezdése; 3/2009. EüM rendelet 6. § (1) bekezdése

g) a döntés rendelkező része

HATÁROZAT

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI, Hatóság) nevében eljárva, a PLAST-PALLET Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevein: ORTOPROFIL Gyógyászati Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, ORTOPROFIL Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, PLAST PALLET Korlátolt Felelősségű Társaság, ARI PLAST Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79., cg.: 13 09 206357, adószám: 10738029-2-13; a továbbiakban: Ügyfél) ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYÉI/7658/2021. számon, 2021. április 28. napján, hivatalból indult eljárásban, az OGYI/31728-137/2014. számú, 2015. május 20. napján kelt hatósági határozatra hivatkozással, az abban megállapított, hatályában fenntartott jogsértések miatt, továbbá a Kúria Kfv.III.37.705/2017/12. számú, 2019. március 12. napján kelt és a Fővárosi Törvényszék 1.K.701.823/2020/7. számú, 2020. augusztus 14. napján kelt ítéleteire tekintettel, a Gyftv. 19. § (2) bekezdés d) pontjának db) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

36000000 Ft – azaz harminchat millió forint – összegű

p é n z b í r s á g g a l   s ú j t o m.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni az OGYÉI Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01040353-00000000 számú számlájára.

Az Ügyfél késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Ha az OGYÉI a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy a jelen határozatban elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben vagy nem az előírásoknak megfelelően történt, hivatalból elrendeli a végrehajtást.

Megállapítom, hogy az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat ellen, a Gyftv. 19/A. §-a szerint, közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése szerint, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott bíróság előtt. A keresetlevelet az illetékes bíróságnak címezve, az OGYÉI-hez kell benyújtani.

Frissítve: 2021.08.26 10:11