1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
Forgalmazói regisztráció

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásának lehetőségeiről

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásának lehetőségeiről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdésének ad) pontja értelmében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, tehát az OGYÉI-hez kell benyújtani.

A Kp. 29. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A fentiek tükrében az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerinti pert, a Kp. 37. § (1) bekezdése szerinti keresetlevél E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdésének n) pontja szerinti általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír) igénybevételével, Cégkapu szolgáltatáson keresztül az OGYÉI OGYEIPERES (KRID: 240080934) elnevezésű Hivatali Kapujára történő benyújtásával lehet megindítani.

Frissítve: 2019.08.06 14:34