1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közérdekű adatok igénylése

Általános információk

A közügyek átláthatósága érdekében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki igényt nyújthat be bármely Magyarország állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervhez, ennek megfelelőan az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI) is. A közérdekű adatigénylés általános szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rögzíti.

Adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a közfeladatot ellátó szervhez. Az adatigénylés egyértelműsége érdekében a kérelemben célszerű hivatkozni az Infotv.-re.

Az OGYÉI-hez címzett közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

  • Személyesen hivatali munkaidőben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óráig az OGYÉI adatvédelmi tisztviselőjénél

Az OGYÉI adatvédelmi tisztviselője: 

Tel.: (1) 886 9300

Email: adatvedelem@nngyk.gov.hu

Cím: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., 1. épület, II. emelet 34. iroda

  • Írásban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, 1372 Budapest, Pf. 450. postai címen.

Az OGYÉI az alábbi formanyomtatvánnyal kívánja elősegíteni az adatigénylést. A formanyomtatvány használata nem kötelező, csupán az igénylő számára a beadvány elkészítéséhez nyújt segítséget.

IGÉNYBEJELENTŐ közérdekű adat megismeréséhez

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az OGYÉI a kezelésében lévő közérdekű adat iránti igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő indokolt esetben csak egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett.

Az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre irányuló adatigénylés esetén az OGYÉI az igénylést elutasíthatja, feltéve hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban a tájékoztatás óta változás nem állt be. Az OGYÉI nem köteles továbbá azon adatigénylésnek teljesítésére sem, amelyekben az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Amennyiben az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az OGYÉI kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az OGYÉI haladéktalanul értesíti.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az OGYÉI a teljesítést megelőzően tájékoztatja igénylőt, aki a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat igénylése fenntartásáról. Ha igényét fenntartja, úgy a kiszabott költségtérítés megfizetésére köteles. Ez esetben igénylése a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kerül teljesítésre.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, illetve a kérelmező által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről az OGYÉI az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az igénylőt.

Jogorvoslati tájékoztató

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 Budapest, Markó utca 27.) nyújthat be.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail cím: ugyfelszolgálat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az OGYÉI-hez benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

TÁJÉKOZTATÓ

a veszélyhelyzettel kapcsolatos eljárási rend változásáról

 

Frissítve: 2022.04.19 15:50