1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

COSI

A gyermekek megfelelő tápláltsági állapota számos megbetegedés kockázatát befolyásolja (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség), javítja az iskolai és a fizikai teljesítményt, pozitívan hat a társas kapcsolatokra. Ugyanakkor Európa-szerte és Magyarországon is előfordul, hogy a gyermekek tápláltsági állapota nem kielégítő, túlsúly, elhízás vagy alultápláltság állapota áll fenn.
A WHO Európai Regionális Irodája egy standardizált, az európai régióra kiterjedő gyerekkori elhízás surveillance rendszert hozott létre (Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI), melynek célja, hogy a gyermekkori elhízás trendjét az egyes országok összehasonlítható adatainak segítségével követni lehessen, illetve időszerű, valid és megbízható adatok álljanak rendelkezésre a magyar 7 éves gyermekek tápláltsági állapotáról.
A vizsgálat 2007 óta gyűjt adatokat és ma már több mint negyven ország részvételével zajlik. Az adatokat egy adott tanévben egyszer gyűjtik és a vizsgálatot 2-3 évente ismétlik. A résztvevő országok azonos protokoll alapján, mérőműszerekkel és egységes számítási módszerekkel határozzák meg a túlsúly és elhízás előfordulását a 6–9 éves gyermekek körében. Hazánk 2010-ben, 2016-ban és 2019-ben és 2022-ben vett részt a nemzetközi felmérésben.

A hazánkban 2022-ben lezajlott kutatás a COSI hatodik adatgyűjtési köre volt. A felmérés lehetővé teszi, hogy a Magyarországon élő első és második osztályos tanulók körében - országos reprezentatív mintán, mérésre alapozva - határozzuk meg a túlsúly és az elhízás, valamint az alultápláltság prevalenciáját. Ezen kívül lehetővé teszi az érintett korosztály életmódtényezőinek, táplálkozási szokásainak és fizikai aktivitásának felmérését; az iskolák táplálkozás-egészségügyi környezetének felmérését. Ezenfelül a WHO módszertanát egy szűkebb almintán kiegészítettük egy táplálkozási naplós adatfelvétellel és testösszetétel vizsgálattal. Az így nyerhető adatok segítenek a táplálkozási rizikófaktorok pontosabb beazonosításában, ezáltal további szakpolitikai intézkedések alapjául szolgálhatnak. A vizsgálatból származó adatok hozzájárulnak az európai régióban jellemző trendek meghatározásához és az egyes országok eredményeinek összehasonlításához.

A kutatásról:

A kutatásban résztvevők

A felmérést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Táplálkozás-epidemiológiai Főosztályának munkatársai koordinálták és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság (EMMI EüÁT) pénzügyi támogatásával valósult meg. A mintába került iskolák értesítése az Oktatási Hivatal levelezési rendszerén keresztül történt meg. A vizsgálat terepmunkájának megszervezésére közbeszerzési eljárás során kiválasztott kutatásszervező céget bíztunk meg.

Vizsgálati elrendezés

A Magyarországon lezajlott keresztmetszeti vizsgálat során a célpopuláció a magyarországi 7,0-7,9 éves gyermekek csoportja volt.
A WHO ajánlása szerint korévenként kb. 2800 az elérni kívánt minta nagysága. A vizsgálat során a tervezett minta kialakítása és a beválasztás osztályok szerint történt (elsős és másodikos osztályokat választottunk ki). Korábbi tapasztalatok alapján kb. 10%-os meghiúsulási aránnyal számolva 7200-ban határoztuk meg a tervezett mintanagyságot. A Közoktatási Információs Iroda (KIR) adatbázisa szerint az átlagos osztályonkénti tanulólétszám 20 az elsősök között, ezért legalább 150, legfeljebb 180 iskolában és ezen belül egy-egy elsős és másodikos osztályban határoztuk meg a mintát. Ebből alakítottunk ki, egy legalább 12, legfeljebb 14 iskolát tartalmazó almintát, ahol a vizsgálat kiegészült a részletes táplálkozási adatfelvétellel. A mintavételi keretet a magyarországi, állami fenntartású általános iskolába járó, nem összevont tagozaton tanuló 7,0-7,9 éves gyermekek adták. A mintavétel csoportos, rétegzett kétlépcsős módszerrel történt, ahol az első lépcsőben az iskolák (rétegzéssel), a második lépcsőben az iskolákon belül egyszerű véletlen mintavétellel az első és második évfolyamos osztályok kerültek kiválasztásra.

Megvalósult minta nagysága:

156 iskola és 5134 gyerek adatait rögzítettük, ebből kizártuk a 6 évnél fiatalabbakat és a 9 évnél idősebbeket és 5024 6-8 éves, ezen belül 2409 7 éves gyermek mérési eredményeit használtuk fel az elemzésekhez.

A vizsgálat időtartama

A vizsgálat kezdete: 2022. szeptember 1.
Az adatfelvétel befejezése: 2022. november 30.

Vizsgálati eszközök, módszerek

Vizsgálatunkban kérdőíves felmérésre és antropometriai mérésekre került sor. A szülői tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozatok aláírását követően a vizsgálók a gyermekek testtömegét, testmagasságát, derékkörfogatát mérték, emellett az iskolára és az egyéni kockázati tényezőkre vonatkozó iskolai és szülői kérdőívek kitöltésére került sor. Az antropometriai méréseket egészségügyi végzettségű mérőszemélyzet, a táplálkozási felmérést dietetikus végzettségű szakemberek végezték. A WHO által kidolgozott standard kérdőívek segítségével gyűjtöttünk információkat az iskolákról (táplálkozás-egészségügyi környezet, részvétel intervenciós programokban, oktatás az egészséges táplálkozásról, sportolási lehetőségek) és szülői kérdőívvel az egyéni kockázati tényezőkről (születési súly, szoptatás időtartama, táplálkozás, fizikai aktivitás, alvás, szociális státusz). Az antropometriai vizsgálatoknál a mérést az OGYÉI által biztosított, és az iskolákba eljutatott egységes magasságmérőkkel és digitális mérlegekkel végezték. A mérőeszközök a gyártó által hitelesítettek voltak, a vizsgálat megkezdése előtt kalibrálásra kerültek. Az almintába került gyermekeknél a táplálkozási felmérés során a szülők háromnapos táplálkozási naplót és táplálkozási kérdőívet töltöttek ki, emellett a gyermekek testösszetétel vizsgálata is megtörtént, melyhez az egységes eszközöket az OGYÉI biztosította.
A gyermekkori elhízás meghatározására használt határértékek közül a Nemzetközi Elhízásellenes Munkacsoport (International Obesity Task Force, IOTF) által kidolgozott módszert használtuk, amely nemre és életkorra vonatkoztatott abszolút testtömegindex (angolul: Body Mass Index: BMI) értékeket ad meg 2-18 éves korig, féléves életkori sávonkénti bontásban.

Adatkezelés, adatelemzés

A papír alapú kérdőívek adatainak rögzítése külön a COSI vizsgálathoz készített Excel táblázatban történt kettős adatbevitel alkalmazásával. Az adatfeldolgozás, -tisztítás és -elemzés az OGYÉI-ben történik. Sem a papíron, sem az elektronikusan rögzített adatok nem tartalmaztak személyazonosításra alkalmas információkat, kizárólag sorszámkód mentén kerültek rögzítésre. A kérdőívek és adatok tárolása során biztosított volt, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A gyűjtött változók leírását és magyarázatát az Adatszótár tartalmazza.
A COSI vizsgálat tervezésének egyik központi eleme a résztvevők személyhez fűződő és egyéb jogainak védelme, a vizsgálatban való részvétel kockázatának csökkentése és a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatvédelem volt.

Statisztikai elemzések

Az elemzés a STATA 17.0 statisztikai programcsomaggal történt, mely alkalmas a vizsgálati dizájn figyelembevételére. A statisztikai elemzés során populációs becsléseket végeztünk, mellyel a magyarországi 7 éves gyermekek túlsúly/elhízás/alultápláltság országos gyakoriságait határoztuk meg. A kategoriális változók gyakorisági becsléseinél a függetlenség vizsgálatára Pearson-féle χ2- próbát alkalmaztunk 95%-os megbízhatósági tartomány mellett.

Nemkívánatos események

A vizsgálatból eredő kedvezőtlen esemény, illetve súlyos nem-kívánatos esemény nem volt.

Kutatási kérdések megválaszolása

A vizsgálatban szereplő 7 éves iskolások körében az alultápláltság 13%, a túlsúly 13,6% és az elhízás prevalenciája 9,4% volt.
A gyermekek tápláltsági állapotának a túlsúly és elhízás irányába történő elmozdulása megtorpant. 2022-ben hasonló prevalenciák figyelhetők meg, mint 2010-ben és 2016-ban. Az alultápláltság kategóriájában viszont kismértékű emelkedés figyelhető meg. A részletes statisztikai elemzések folyamatosak, a felmérés gyorsjelentését 2024 harmadik negyedévére tervezzük elkészíteni.
Az adatok hozzájárulnak a gyerekkori túlsúly/elhízás visszaszorítására irányuló beavatkozások monitorozásához, információt szolgáltatnak a döntéshozatal valamint a népegészségügyi szakemberek számára.

Információ: whocosi@nngyk.gov.hu Gyakran ismételt kérdések

Dokumentumok

COSI 2022 konferencia előadásai

COSI 2019 Kutatási jelentés

Jelentés az adatgyűjtés ötödik fordulójáról, 2018–2020: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

Túlsúly-elhízás világtérkép

COSI 2016 eredményei (sajtóközlemény)

Gyermekkori elhízás előfordulása Magyarországon (COSI 2010, 2016)

Weight Status of 7-Year-Old Hungarian Children between 2010 and 2016 Using Different Classifications (COSI Hungary)

Hazai táplálkozási felmérések legújabb eredményei – Tények, összefüggések az OTÁP és a COSI vizsgálatok tükrében szakmai konferencia beszámoló (OTÁP, COSI 2019)

Frissítve: 2024.06.24 14:25