1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztatás az általános tételű eljárási illetékről

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. évi törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. §-a szerint a közigazgatási hatósági eljárásért 3000,- Ft illetéket kell fizetni, mely csak a jogszabályban meghatározott alanyi illetékmentességet élvező személyek, illetve tárgyi illetékmentesség alá eső eljárások esetén mellőzhető.

Az Itv. mellékletében felsorolt speciális eljárás-típusoknál az említett 3000,- Ft helyett az ott meghatározott illetéket, külön jogszabályokban nevesített eljárás-típusok esetén pedig nem eljárási illetéket, hanem az érintett jogszabályban meghatározott mértékű, ún. igazgatási szolgáltatási díjat kell a kérelmezőnek a közigazgatási hatóság részére megfizetnie.

Ez utóbbi kategóriába tartozó speciális jogszabálynak minősül az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) is, melynek I. számú melléklete részletesen meghatározza a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága (a továbbiakban: OGYÉI) hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat.

Ugyanakkor a Gytv.-ben néhány, külön jogszabályok alapján az OGYÉI hatáskörébe tartozó eljárásra vonatkozóan a mai napig nem került megállapításra az adott eljárás lefolytatása során a hatóság oldalán felmerülő költségekhez igazodó, tételes igazgatási szolgáltatási díj. Ebben az esetben tehát az Itv. által meghatározott mértékű, 3000,- Ft összegű általános tételű eljárási illetéket kell a kérelmezőnek az OGYÉI részére megfizetnie. Amíg a Gytv. kielégítően nem rendezi az igazgatási szolgáltatási díjak kérdését, a 3000,- Ft eljárási illeték megfizetésének kérelmezőt terhelő kötelezettsége az alábbi eljárások esetén áll fenn:

  • az OGYÉI, mint géntechnológiai hatóság által a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti, humán-egészségügyi és - gyógyszergyártási célú felhasználás körébe tartozó géntechnológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatban lefolytatott eljárások;
  • az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 12. § (7) bekezdése alapján vizsgálóhelynek I. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálóhellyé történő minősítésével kapcsolatos eljárás;
  • GMP/GCP/GDP/hatóanyaggyártó-helyre vonatkozó igazolások kiadása korábban már lefolytatott inspekciót követően;

Azon eljárásokban, melyek során az OGYÉI szakhatóságként működik közre és külön szakhatósági díj nem került megállapításra, az alapeljárás díjával egyidejűleg szintén meg kell fizetni a 3000,- Ft eljárási illetéket. Ilyen eljárásnak minősülnek különösen:

  • a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti, mezőgazdasági és élelmiszeripari célú felhasználás körébe tartozó géntechnológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatban lefolytatott eljárások;
  • az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. címében tárgyalt, emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Az előbbiekben említett eljárásokban az OGYÉI szakhatóságként működik közre.

Az általános tételű eljárási illetéket átutalással kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számlára, melyek száma: 10032000-01012107. Amennyiben a kérelmező valamely, fentiekben nevesített eljárás lefolytatására irányuló kérelmének előterjesztésekor - az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával - elmulasztja igazolni, hogy eleget tett a 3000,- Ft eljárási illeték befizetésére vonatkozó kötelezettségének, vagy az illetéket csak részben fizette meg, akkor az OGYÉI hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező a megadott határidőben nem tesz eleget a felhívásnak, úgy az OGYÉI az eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdésének d) pontja alapján megszünteti.


 

Frissítve: 2019.07.29 13:20