1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A Fővárosi Törvényszék 1.K.701.823/2020/7. számú ügyben hozott ítélete

a) a közzététel napja

2021. január 26.

b) az eljáró bíróság megnevezése

Fővárosi Törvényszék

c) az ügy száma és tárgya

1.K.701.823/2020/7; gyógyszerészeti tevékenység ellenőrzése tárgyában hozott OGYÉI/48219-1/2019. számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos közigazgatási jogvita

d) a peres felek

Plast Pallet Kft. (felperes)

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (alperes)

e) az ítélet

„A törvényszék az alperes OGYÉI/48219-1/2019. számú határozatát megsemmisíti, és az alperest új eljárásra kötelezi. A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 300000 (háromszázezer) Ft perköltséget. A kereseti illeték az állam terhén marad. Az ítélet ellen nincs helye perorvoslatnak.”

f) az ítélet rövid indokolása

Az alperes 2014. augusztus 11-én hivatalból eljárást indított a felperes ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt. Az alperes az eljárás eredményeként meghozott, 2015. május 20-án kelt OGYI/31728-137/2014. számú határozatával megállapította, hogy a felperes a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultnak indokolatlan ajándék nyújtásával megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá az ismertető tevékenység bejelentésének elmulasztásával, illetve az ismertető személyek bejelentésének, és az ezzel kapcsolatos igazgatási, szolgáltatási díj megfizetésének elmulasztásával megsértette a Gyftv. 12. § (3)-(5) és (9) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 13. § (1) bekezdését, és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdését. A határozat ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A felperes kérelmére eljárt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2016. április 28-án kelt 32.K.32.334/2015/15. sorszámú ítéletével a keresetet elutasította. A felperes a döntés ellen fellebbezett. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a 2019. március 12-én kelt Kfv.III.37.705/2017/12. sorszámú ítéletével a bíróság ítéletét és az alperes határozatát a kiszabott bírság tekintetében hatályon kívül helyezte, és az alperest e körben új eljárás lefolytatására kötelezte, egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az alperes a megismételt eljárás eredményeként hozta meg OGYÉI/48219-1/2019. iktatószámú határozatát, amely tekintetében a felperes ismét bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez. A perben ítélt dolog volt, azaz nem képezhette vita tárgyát, hogy a felperes jogellenes ismertetési tevékenységet végzett a Kúria ítéletében foglalt tényállás szerint. A Kúria a bírságkiszabás tekintetében kötelezte új eljárásra az alperest. A bíróságnak az ítélete meghozatalakor abban a kérdésben kellett tehát döntenie, hogy az alperes a mérlegelési jogkörében eljárva a jogszabályoknak megfelelő módon határozta-e meg a jogsértő ismertetési tevékenységért kiszabott bírság összegét. A Fővárosi Törvényszék a pert lezáró döntésében a felperes keresetének helyt adott, jogsértést állapított meg, az alperesi határozatot megsemmisítette, és az alperest új eljárásra kötelezte.


Frissítve: 2021.01.26 12:59