1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A Fővárosi Törvényszék 109.K.704.956/2021/11. számú ügyben hozott ítélete

a) a közzététel napja

2022. február 10.

b) az eljáró bíróság megnevezése

Fővárosi Törvényszék

c) az ügy száma és tárgya

109.K.704.956/2021/11.; a gyógyszerészeti ügyben hozott OGYÉI/28539-4/2021. számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos közigazgatási jogvita

d) a peres felek

Krka Magyarország Kereskedelmi Kft. (felperes)

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (alperes)

e) az ítélet

„A bíróság az alperes 2021. június 22. napján kelt OGYÉI/28539-4/2021 számú határozatát megsemmisíti, és az alperest új eljárásra kötelezi. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül térítsen meg a felperesnek 15 240 (Tizenötezerkettőszáznegyven) Ft perköltséget. A per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 30 000 (Harmincezer) Ft eljárási illetéket az alperes személyes illetékmentessége miatt az állam viseli. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.”

f) az ítélet rövid indokolása

A bíróság a 3/2009. EüM rendelet (6) bekezdése, a Gyftv. 13. § (1), továbbá a Gyftv. 14. § (4) bekezdése vonatkozásában megvalósult felperesi jogszabálysértések tekintetében az alperesnek adott igazat. A bíróság nem találta továbbá alaposnak az alperes eljárás megindításával, valamint a szankcionálhatóság elévülésével kapcsolatos kifogásait. A bíróság a vendéglátás mértékével kapcsolatban megállapított, a Gyftv. 14. § (2) bekezdésébe ütköző jogsértések tekintetében a bíróság megállapította, hogy a felperes keresete annyiban megalapozott, hogy az alperes a bíróság iránymutatása ellenére a vendéglátás mértékének túllépésére vonatkozóan eltért határozatában a korábbi bírósági ítélettől, illetve az abban rögzített indokolástól, amikor a korábbi bizonyítékok alapján megállapítható változatlan tényállás újraértékelésével jutott arra a következtetésre, hogy amely eseteket – jóindulatból – az első eljárásban még nem tekintett jogsértőnek, azokat a megismételt eljárásban már a felperes terhére értékelte.

A bíróság, tekintettel az alperes határozatának megsemmisítésre, a közigazgatási szankció alkalmazásával, annak mértékével és arányosságával kapcsolatos kereseti kérelem vizsgálatát – annak idő előttisége okán – nem tudta elvégezni. Ítéletében megjegyezte ugyanakkor a bíróság, hogy a felperes alaptalanul kifogásolta a határozatban megállapított jogsértésekhez tartozó bírságmértékek egymáshoz mérését, hiszen a Kúria kimunkált joggyakorlata a mérlegelési folyamatot nem azonosítja egy matematikai művelettel. Több jogsértés esetén is egy bírságösszeg kerül kiszabásra. A hatóságnak a különböző jogsértések esetén a jogsértések súlya körében kell értékelnie, hogy az egyes jogsértéseket milyen súllyal ítélte meg, de nem köteles arra, hogy az egyes jogsértéstípusokat külön-külön szankcionálja, akként téve láthatóvá, hogy miként aránylik egymáshoz az egyes jogsértéstípusok szankcionálása.

Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes határozata a felperes által megjelölt egyes okból jogszabálysértő, és az alperes határozatát a Kp. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette, és az alperest a Kp. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban az alperes – változatlan tényállás mellett – a 109.K.701.647/2020/11. számú ítéletnek a vendéglátás mértékével kapcsolatban tett megállapításait kell irányadónak tekintenie, és ennek figyelembevételével köteles ismételten dönteni az alkalmazandó jogkövetkezményről, melynek során valamennyi releváns tényezőre kiterjedően kell indokolnia mind a kiválasztott szankció alkalmazását, mind pedig annak mértékét annak alátámasztása érdekében, hogy arányos az általa alkalmazott szankció.

 


Frissítve: 2022.02.09 16:24