1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A Fővárosi Törvényszék 109.K.701.647/2020/11. számú ügyben hozott ítélete

a)   a közzététel napja

 2020. december 18.

b)  az eljáró bíróság megnevezése

Fővárosi Törvényszék

c)   az ügy száma és tárgya

109.K.701.647/2020/11.; a gyógyszerészeti ügyben hozott OGYÉI/61272-205/2016. számú határozat felülvizsgálatával kapcsolatos közigazgatási jogvita

d)  a peres felek

Krka Magyarország Kereskedelmi Kft. (felperes)

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (alperes)

e)   az ítélet

„A bíróság az alperes 2019. április 5. napján kelt OGYÉI/61272-205/2016. számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárásra kötelezi. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül térítsen meg a felperesnek 50 000 (Ötvenezer) Ft perköltséget. A per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 30 000 (Harmincezer) Ft eljárási illetéket az alperes illetékmentessége miatt az állam viseli. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.”

f)    az ítélet rövid indokolása

A bíróság a 3/2009. EüM rendelet (6) bekezdése, a Gyftv. 13. § (1) bekezdése vonatkozásában megvalósult felperesi jogszabálysértések tekintetében az alperesnek adott igazat. A bíróság továbbá a perben vizsgálta a vendéglátás mértékével kapcsolatban megállapított, a Gyftv. 14. § (2) bekezdésébe, valamint az egészségügyi szakemberek részére nyújtott természetbeni támogatásokkal kapcsolatos, a Gyftv. 14. § (4) bekezdésébe ütköző jogsértések megalapozottságát, amelyek kapcsán részben a felperes, részben az alperes érvelését találta helytállónak. A kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányítását ellátó tudományos szervezeti egység hiánya miatt megállapított, 3/2009. EüM rendelet 11. § (1) bekezdésébe ütköző jogsértés tekintetében a bíróság a felperesnek adott igazat. A bíróság továbbá a bírságkiszabás körében is elvégezte az alperes határozatának felülvizsgálatát, amely során megállapította, hogy e tekintetben is jogszerű az alperes határozata. Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes határozata a felperes által megjelölt egyes okokból jogszabálysértő, és ezért az alperes határozatát a Kp. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette, és az alperest a Kp. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban az alperes – változatlan tényállás mellett – akként köteles ismételten dönteni az alkalmazandó jogkövetkezményről, hogy ki kell vennie az alapul fekvő jogsértések köréből azokat, amelyek tekintetében a bíróság a felperesnek adott igazat.


Frissítve: 2021.01.26 13:02